ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ

EMSAD'ın Sürdürülebilirliğini Destekleyen Üyelerimiz

Derneğin amacı, T.C. Anayasası’nın öngördüğü ekonomi esaslarına ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, Türkiye’de elektromekanik sanayiinin gelişmesi, büyümesi ve çağdaş seviyede tutulmasına yardımcı olmaktır.

Dernek amacını gerçekleştirmek için,

a) Türkiye’de kamu kesimi dahil bu alandaki bütün sanayici, meslek, bilim ve iş adamlarının dernek içinde biraraya gelmelerini ve elektromekanik sanayiinin ülke yararına uygun şekilde gelişmesi için organizasyonunu teşvik eder. Gerek üyelerinin ve gerekse ülkenin ekonomik gelişmesi için, sanayiinin gerektirdiği maddi ve manevi himayeyi temin eder, üyelerine mesleki yardımda bulunur.

b) Ekonomi prensiplerine uygun olarak hür teşebbüsün, milli ekonomi ve sosyal yapıdaki hayati önemini belirtir ve yurt kalkınmasında üzerine düşen görevi, milli çıkarlarımıza uygun olarak yapılmasını teşvik eder.

c) Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın ülkemizin ekonomik gücü içinde hür dünyanın örneklerinden yararlanarak demokratik ve ilmi çözüm yolları ile gerçekleşebileceğine inanarak, milli tasarrufların araştırılmasını ve bu tasarrufların halka yaygın sermaye piyasasına yönelmesini teşvik eder.

d) Öğretim sorunumuzun ön planda ele alınmasına inanarak bu alanda yurt içi ve yurt dışında kalifiye işçi, teknisyen ve mütehassıs yönetici yetiştirilmesi, sevk ve idare, prodüktivite, halkla münasebetler ve iş emniyeti gibi konularda yardımcı çalışmalarda bulunur.

e) Kalkınmamızın dengeli sosyal güvenlik içinde olması gerektiğine ve sermaye, emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak, işçi-işveren işbirliğinin yurt kalkınmasında en verimli ve faydalı bir yönde gelişmesine yardımcı olur.

f) Yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere göre döviz sağlayacak verimli alanlara yönelterek ihracatı ve kalkınma planlarına yardımcı olacak çalışmaları teşvik eder. Sınai kalkınma ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.

g) Avrupa Topluluğunun aday üyesi olan Türkiye’nin ticari ve sınai kuruluşlarının gerek bu toplulukta, gerekse bu topluluk dışında rekabet gücünü temin edecek uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Mevzuat hükümlerine uyularak izin alınmak koşulu ile ilgili mali milletlerarası kurum ve benzeri kuruluş ve derneklerle işbirliği yapar, üye olarak temsilci gönderir, veya üyeliğe son vererek temsilcilerini geri çeker.

h) Türk ekonomisinin güçlenmesi için sanayicilerin ve iş adamlarının görüşlerinin alınarak kıymetlendirilmesi ve resmi mercilerce kullanılmaları için hazır bulundurulmasını sağlar, sanayi bünyesinin reorganizasyonu konularında uyarıcı çalışmalarda bulunur.

i) Amaç faaliyetleri için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanır, elektronik ve normal ortamda dergi, kitap bastırabilir ve yayınlayabilir. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller tertip eder. Yerli, yabancı sergi ve fuarlara iştirak için gerekli girişimleri yapar.

j) Halen mevcut ve ileride kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.

k) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak, gayrimenkuller tasarruf eder, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek lehine her nev’i ayni, irtifak, kira, şuf’a gibi haklar iktisap tesis terkin ve fek edebilir. Bu muameleler, Genel Kurul’dan aldığı yetki ile Yönetim Kurulu tarafından yapılabilir.

l) Araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekler ve bu amaçla gerek üye kuruluşlar, gerekse bunlarla üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş ve güç birliğini destekler.

m) Eğitimin genelde ve özellikle elektromekanik alanındaki önemini gözönüne alarak destekleyici faaliyetlerde bulunur.

n) Türk elektromekanik sanayiinin güçlenmesi için sanayi iş ve bilim adamlarının görüşlerini alarak resmi makamlara duyurur, gerekli koruma ve teşviğin sağlanması için temaslar ve çalışmalar yapar.

o) Maliyetlerin düşürülmesi için, yerli ve yabancı hammadde kaynaklarının araştırılması maksadıyla çalışmalarda bulunur.

p) İlgili piyasada kalitesiz mal üretilmesine mani olmak için T.S.E.’ne ve diğer resmi mercilere yardımcı olur.

r) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.