ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ      
+90 (312) 284 40 32
emsad@emsad.org.tr

Türkiye’de Elektromekanik Sanayi 1960 yılından itibaren dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek gelişmesini dünyadaki bu sektöre entegre etmiştir.

Özellikle Türkiye’nin kamu’da beşer yıllık “Planlı Kalkınma” stratejisi ile “Karma Ekonomi” modelini,  özel sektörde ise önce “Liberal Ekonomi” modelini seçmiştir. “Liberal Ekonomi” modeli doğrudan “Serbest Piyasa Ekonomisi”ne geçişi sağlamıştır. Bu geçişler sonucunda ise gerek kamu’da ve gerekse de özel sektörde “Yapısal Değişiklikler” uygulamaya konulmuştur. Bunun sonucunda “Yabancı Sermaye” Türkiye’ye büyük ölçüde Teknoloji ve Sermaye Transferi yapmıştır. Burada sözü edilen değişikliklerin ve modellerin uygulanması sonucunda ise Ar-Ge ve İnovasyon uygulamaları sonucunda teknolojik gelişmeyi daha kolay bir şekilde yakalaması mümkün olabilmiştir.

Yukarıda çok kısa olarak geçmişine değinilen elektromekanik sektörünün ilerlemesinde 1992 yılında kurulmuş olan derneğimiz “Elektromekanik Sanayiciler Derneği, EMSAD” gerek standartların oluşumunda ve gerekse de yeni vizyonu sonucunda sektörde büyük rol almış ve konusunun en öncü kuruluşu olmuştur. Elektromekanik sektöründe gerek kamunun yapmış olduğu yatırımlar ve gerekse de özel sektörün yapmış olduğu imalat yatırımları sonucunda göstermiş olduğu gelişme dikkate alındığında Türkiye’de ve gerekse de bulunduğu coğrafyada büyük bir güç olmuştur.

Doğal olarak elektromekanik sektöründeki bu gelişmeler sonucunda yukarıda da sözü edilen çok güçlü bir “Sivil Toplum Kuruluşu”na da ihtiyaç duyulmuştur. İşte bu ihtiyacı karşılamak için de “Elektromekanik Sanayiciler Derneği” yani kısaca “EMSAD” kurulmuştur. “EMSAD” Türkiye’deki çalışmalarını uluslararası boyuta taşıyarak, Avrupa Birliği 11 ülkesinin EMSAD’a eş değer aşağıda belirtilen mesleki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek kurmuş oldukları “T&D Europe, Avrupa Elektrik İletim ve Dağıtım Ekipman ve Hizmet Endüstrisi Birliği”ne 2011 yılı başında üyelik daveti almıştır.

  1.    AFBEL, İspanya (www.afbel.es)
  2.    AGORIA, Belçika (www.agoria.be)
  3.    ANIE Federazione, İtalya (www.anie.it)
  4.    ANIMEE, Portekiz (www.animee.pt)
  5.    EAMA, İngiltere (www.beama.org.uk)
  6.    EMSAD, Türkiye (www.emsad.org.tr)
  7.    FEDET sectie T&D, Hollanda (www.td-nederland.nl)
  8.    FEI Fachverband der Elektro-und Elektronikindustrie, Avusturya (www.feei.at)
  9.    GIMELEC, Fransa (www.gimelec.fr)
10.    SWISSMEM, İsviçre (www.swissmem.ch)
11.    ZVEI, Almanya (www.zvei.de)

Derneğimiz 18 Mart 2011 tarihinde “T&D Europe, Avrupa Elektrik İletim ve Dağıtım Ekipman ve Hizmet Endüstrisi Birliği”ne üye olmuş ve aktif olarak İcra Komitesi’nde görev almıştır. T&D Europe’ya üye olunmasındaki esas hareket noktası; uluslararası standartları yapacak olan komite çalışmalarında ülkemizin katkı koymasıdır. Derneğimiz; adı geçen birliğin çalışmalarına katkı koyabilmek amacına yönelik olarak, Türkiye’den anılan toplantılara çokça katılımın sağlanması ve işlenen konulara ilişkin görüş bildirilmesi gerekliliği konusunda hemfikirdir. Adı geçen birliğe üyeliğimiz sonrası gelişmeler sonucunda; birliğin hemen hemen tüm çalışma komitelerinde üyelerimiz görev almak suretiyle uluslararası standartların konulmasında yer almıştır.

Sektörel olarak 2011 yılında ihracattaki beklentiler gerçekleşmiş olup; ithalatta ise bu paralelde artış olmuştur.  İhracatı arttıran ara malı ithalatı ile ilgili ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesini teşvik etmek amacıyla planlanmakta olan teşvik tedbirlerinin bir an önce hayata geçirilmesi son derece önemlidir.

Türkiye’nin son 10 yıldır lineer olarak kalkınması dikkate alındığında; 2011 yılı enerji talebi de %9 artmış ve 229  Milyar kWh’te ulaşmıştır. Bu kadar enerjinin tüketilmesi için de Türkiye’de “Akıllı Şebekeler”in kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Dolayısıyla da elektromekanik sektöründeki üretilen teçhizatlar da bu esaslara göre imal edilmeye ve pazarlanmaya başlamıştır. Türkiye’de Elektromekanik sanayi ihracat bedelleri dikkate alındığında sektörümüzde aşağıdaki ürünler “Dünya Markası” olmuştur. Bunlar sırası ile;

1 - Orta ve Yüksek Gerilimdeki Güç, Dağıtım ve Ölçü Trafoları,
2 - Orta ve Yüksek Gerilimdeki Enerji Dağıtım Kabloları,
3 - Alçak, Orta ve Yüksek Gerilimdeki Panolar ile bunların Koruma ve Kontrol teçhizatları,

şeklinde kısaca özetlenebilmektedir. Burada sözü edilen teçhizatlar uluslararası ve ulusal standartlara uygun olarak üretilmekte olup, Türkiye’nin tüm üretimlerini denetleyen “Türk Standartları Enstitüsü Kurumu” (TSE) tarafından da uluslararası akreditasyonu olan laboratuarları tarafından denetlenmektedir. Ayrıca, gerek Avrupa Birliği ve gerekse de Üçüncü Dünya ülkelerinden ithal edilen ürünler yine Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE tarafından “Piyasa Gözetim ve Denetim” işlemine tabi tutulmaktadır. Bu denetimler sonucunda ise “Standart Dışı Ürünlerin” işletmelere girmesi engellenmekte, çok büyük ekonomik cezai yaptırımlar olduğu için de hatta üretilmesi bile çok zor duruma gelmektedir.

Derneğimiz bünyesinde aşağıda isimleri verilen sektörel “ALT KOMİTELER” bulunmaktadır. 50 üye firmamızdan oluşan bu komitelerin incelenmesinden de görüleceği üzere; sektörde kullanılan tüm teçhizatlar günümüze uygun en ileri teknoloji ve standartlara uygun olarak üretilmektedir. Üretilen teçhizatların neler olduğunu ise yine burada isimleri geçen firmaların iletişim bilgilerinden istifade edilerek ürün çeşitlerini görmek mümkün olabilmektedir.

Diğer taraftan içinde bulunduğumuz süreç dikkate alındığında; “Yenilenebilir Enerji Ekipmanları” üretimi için de ülkemizde çok büyük ölçüde doğrudan ve “Yan sanayi”de yatırımlar bulunmaktadır. Özellikle, “Karbon Elyafı”nın Türkiye’de üretilmeye başlanılmış olması “Rüzgar Santralleri” yapımında ülkemize yeni bir misyon yüklemiştir. Aynı durum bulunduğumuz coğrafi konum nedeniyle “Güneş Enerjisi”nde de öngörülmektedir.

Çok genç bir nüfusa, bilgi birikimine ve makine parkına sahip olan Türkiye sektörde kendi ülkesinde ve bulunduğu coğrafyada büyük gelecek göstermekte ve beklemektedir. Türkiye’de elektromekanik sektöründe yapılan üretimleri görebilmek için derneğimiz üyesi olan ve kendi içinde “Alt Komite”lerde yer alan firmaların üretim çeşitlerini bu firmaların web sayfalarından iletişim bilgileri ile birlikte görmek mümkün olabilmektedir.

EMSAD olarak geçmişte takibine başlanılan aktivitelere ilaveten üyeler arası ve sektörün diğer oyuncuları ile aramızdaki dayanışmayı ve iletişimi artırıcı faaliyetleri öne çıkartmaktayız. Her dönemde olduğu gibi, sektörümüzün çeşitli dallarından, yeni üyeler kazanmayı en büyük hedeflerimizden biri sayıyoruz.

Koyulan hedeflerdeki işlerimizin bazıları; kendi insiyatifimiz dışında ve müdahale etme imkanı bulunamaması dolayısıyla istenilen seviyeye getirilememiştir. Ancak; sektörle ilgili sorunların çözümüne yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Sektöre ve Dernek çalışmalarımıza ait gelişmelere; Derneğimizin Kurumsal Facebook Sayfasında yer veriyoruz.